Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си!
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR


Bestjobs BG - Най-добрата работа за всеки, намерете тук!

Сподели/Share facebook

Правна информация

Правна информация | BestJobs.BG Търся-предлагам обяви за работа

Медията BestJobs.BG предоставя на публикуващите обяви за работа лесен и бърз начин да обявят какви служители са им необходими, като фокусът е обърнат към повече детайлност на евентуалната длъжност в описанието и съвсем минимално информация за контакти с фирмата чрез електронна поща. Подобни минимални изисквания за попълване на формуляра за кандидатстване се изпраща директно на пощата от обявата, така се елиминират сложни и забавящи модели на комуникация "Предлагащ - Търсещ". По този начин двете страни се свързват директно и медията НЕ носи никаква отговорност какво и как се случва между страните впоследствие. За улеснение на Търсещ/ите е организиран Абонамент по местоживеене(Къде) и по категория(Какво), по този начин получавате известията от медията ни в електронните си пощи в момента на публикуване на нови обяви. Погрижете се, с едно кликване да се Абонирате предварително. Услугата е абсолютно анонимна и необвързваща ви с нищо повече. RSS е друг вид абонамент отново за ваше улеснение, директно към любимият ви браузер, за целта дори не ви трябва и електронна поща, за всички нови обяви, автоматично ще бъдете известени на момента.

АЛД 1429878

Информацията на тази страница е обект на отговорност, авторски права и правилата, свързани със защита на личните данни.

Отговорност

BestJobs.BG поддържа тази страница с цел да подпомага публичния достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския Съюз като цяло. Нашата цел е информацията да е точна и актуална. Ако ни бъде сигнализирано за пропуски и грешки, ще се опитаме да ги отстраним. Въпреки това BestJobs.BG не носи юридическа или друга отговорност за публикуваната информация в тази страница.

Тази информация е:

От общ характер и не е адресирана към определено физическо или юридическо лице.
Не е задължително подробна, изчерпателна, точна или актуална.
В някои случаи е свързана с препратки към други страници, които са извън контрола и отговорността на [BestJobs.BG](https://www.bestjobs.bg/).
Няма стойност на професионална или правна консултация (ако имате нужда от специфично консултиране, се обърнете към съответен квалифициран специалист).

Обърнете внимание на това, че не е гарантирано текста на документите онлайн да отговарят точно на официално - приетите текстове. Само публикуваните на хартия в Официалния Вестник на Европейския Съюз решения се смятат за автентични.

Наша цел е да ограничим до минимум пробиви, причинени от технически грешки. Въпреки това е възможно някои данни или информация на страницата да са структурирани във файлове или формати, при които са възможни системни грешки и по тази причина не можем да гарантираме безпроблемната работа на предоставяните услуги. BestJobs.BG не носи отговорност за възникването на подобни проблеми при използването на тази страница или други, свързани с нея.

Тези общи условия нямат за цел да ограничат отговорността на BestJobs.BG при противоречие с разпоредбите на съответното национално законодателство или да изключва отговорност в случаи, в които се нарушава пряко съответен закон.

Aвторски права

© 2019 BestJobs.BG,

Възпроизвеждането и използването на материалите в страницата е разрешено само при изрично упоменаване на източника (© BestJobs.BG) с активен линк към интернет адреса ни (https://www.bestjobs.bg/). Пример: © BestJobs.BG

NB: BestJobs.BG притежават правата върху страниците и съдържанието им. Европейският Съвет и Европейските Общности притежават правата върху Europass Езиковия Паспорт. Използването е разрешено при същите условия, при упоменаване на източника (© Европейски Общности и Съвет на Европа) и адресите на страниците (europass.cedefop.europa.eu и www.coe.int/portfolio).

В случаите, когато е необходимо специално разрешение за разпространение и използване на текстови и мултимедийни материали (звук, образи, софтуер и др.), това разрешение отменя посоченото по-горе общо такова и ясно отразява всички ограничения при използването.

Защита на личните данни

BestJobs.BG спазва правото на поверителност на личните данни.

Политиката за "защита на лицата при работата с лични данни на институции на Общността" е базирана на Европейския Парламент и на Съвета от 18 Декември 2000г. GDPR - Общ регламент относно защитата на личните данни (EU) 2016/679

Тази обща политика засяга всички интернет страници на медиите на BestJobs.BG с домейна bestjobs.bg.

Въпреки, че може да посещавате повечето от тези интернет страници без да давате каквато и да е информация за себе си, в някои случаи е необходимо да въведете личите си данни за да получите достъп до съответните е-услуги.

Интернет страниците, които изискват такава информация, я използват съобразно разпоредбите в споменатото по-горе Решение и предоставят информация за използването на Вашите данни в общите правни условия за използване.

Във връзка с това:

При всяка специфична е-услуга се контролират от длъжностно лице - контрольор, целта и начина на използване на личните данни и се гарантира това да не противоречи на общите условия за защита на данните.
Във всяка медия съществува длъжностно лице, което отговаря за защита на данните, за прилагане на разпоредбите в Решението и за работата на контролиращите служители при изпълнение на служебните им задължения (Виж. чл. 24 на Решението).
За всички медии съществува Супервайзор за Защита на Данните, което представлява независим контролен орган (Виж чл. 41 до 45 на Решението).

Всички интернет страници на медиите на BestJobs.BG с домейна bestjobs.bg имат връзка с други страници. Тъй като нямаме контрол над тях, Ви съветваме да се запознаете с техните общи уславия за ползване.

Какво е е-услуга?

Е-услугата на сървър BestJobs.BG представлява услуга или източник на информация, достъпни чрез интернет, с цел по-добра комуникация между гражданите и бизнеса, от една страна, и BestJobs.BG, от друга.

Три типа е-услуги се или ще се предлагат от сървър BestJobs.BG:

*Информационни услуги*, което осигурява лесен и ефективен достъп до информация на гражданите, медиите, бизнеса, администрацията и други отговорни лица и институции, с цел подпомагане прозрачността и разбирането на политиката и работата в ЕС.
*Интерактивни комуникационни услуги*, които позволяват по добър контакт с гражданите, бизнеса, гражданското общество и държавните органи, улеснявайки консултирането, както и механизмите за обратна връзка във връзка с приноса към очертаването на политиките и дейностите в ЕС.
*Услуги по сделки*, които позволяват достъп до всички основни форми на транзакции в ЕС, напр. доставки, финасови операции, набиране на персонал, участие в мероприятия, придобиване или покупка на документи и др.

Условия за поверителност на данните при BestJobs.BG е-услугите

1. Какви е-услуги се предлагат на интернет страницата на BestJobs.BG?

Страниците за "Попълване онлайн" на Europass CV и Езиков Паспорт предлагат на посетителите възможност да въведат данните си и в замяна да получат файл, съдържащ тази информация в Europass формат.

Сървърите на BestJobs.BG не съхраняват автобиографии, Езикови Паспорти или Европейски Паспорти на Уменията, които са генерирани чрез онлайн редактора. Въпреки това, файлове, съдържащи се в Европейските Паспорти на Уменията се съхраняват в продължение на 7 дни от съображения за сигурност (например в случай на проблеми с връзката). След изтичане на 7 дневния срок, файловете се изтриват за постоянно.

Ако даден потребител избере опцията "Запази", се създава файл (напр. CV-2559.doc) във временната папка на сървъра BestJobs.BG. Този файл бива напълно и невъзстановимо изтрит веднага след като е изпратен на потребителя чрез HTTP или на посочен от него e-mail адрес.

Функционирането на BestJobs.BG е-услугите е съобразено с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

2. Каква лична информация събираме, с каква цел и с какви технически средства?

За достъп до интернет страницата на BestJobs.BG не се изисква каквато и да е лична информация от страна на посетителите. Потребителите избират по желание да въведат личните си и други данни в съответните форми за "Попълване онлайн" . Приключвайки с въвеждането, посетителите имат възможност да получат файл в Europass формат. Целта на въвеждането на лични данни е единствено да се даде възможност на потребителите да създадат и изтеглят/или изпратят по e-mail документи в специфичен Europass формат.

Информацията за IP адресът (Internet Protocol Address), възраст, пол, езикови умения, трудов стаж, националност и местожителство се събира и съхранява за нуждите на статистиката, като се гарантира анонимност. Използването на тези статистически данни се подчинява на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Messages sent by BestJobs.BG users through our contact form are processed using Freshdesk, a cloud-based customer support platform. Read more about freshdesk.com/privacy

3. Кой има достъп до информацията?

Вашите данни биват обработвани от BestJobs.BG сървърите за кратък период от време без до тях да има физически достъп което и да е лице. Достъпът до BestJobs.BG сървърите е ограничен само за оторизирани технически лица, които поддържат операционната система и BestJobs.BG програмите и услугите. В договорите с техническия персонал на BestJobs.BG се съдържат специфични клаузи и условия за конфиденциалност и неразпространение на информацията.

4. Как пазим и защитаваме информацията?

Данните, постъпващи по време на сесията за "Попълване онлайн" са защитени от неоторизиран, незаконен достъп по време на преноса на информация, чрез SSL (HTTPS) криптиране.

Забележка: Криптирането на прикачени към e-mail вече попълнени CV и Езиков Паспорт е технически трудно изпълнимо. По тази причина те се изпращат без да бъдат криптирани.

Страницата на BestJobs.BG е защитена чрез стандартни мерки за сигурност, напр. редовно обновяване на операционната система и програмите с нови приложения, антивирусна защита, защита срещу достъп, редовна проверка на сигурността и сканиране на мрежата, интернет защита, тестване на надеждността и система за откриване на смущения.

5. Как можете да проверите, промените или изтриете личните си данни?

Както беше посочено по-горе, в BestJobs.BG сървърите не се пазят данни, въведени от посетителите. Посетителите могат да прехвърлят готовите Europass CV-та или Езикови Паспорти от своите компютри на сървъра на BestJobs.BG, и след това да продължат с проверката, редактирането или изтриването на каквато и да е информация, съдържаща се в документите. Тази процедура е също временна и отговаря на правилата за защита, описани по-горе (виж т.1)

6. Колко време пазим данните Ви?

Както беше посочено по-горе, в BestJobs.BG сървърите не се пазят данни, въведени от посетителите.

7. За контакти

Като лице, предоставящо данни, Вие имате специфични права. Ако желаете да упражните правата си, или имате въпроси или оплаквания, се свържете с контролиращото страницата лице чрез функцията "Вашето мнение" в менюто на Europass страницата.

Вашите лични данни са необходими само с цел да Ви се отговори на съобщението. Ако съответното лице не е в състояние да отговори на въпроса Ви, съобщението бива препратено към друг адрес. В такъв случай ще бъдете информирани чрез e-mail къде е препратено съобщението. Ако имате въпроси относно изпращаните от Вас писма и личните данни към тях, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

8. Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

2. По какъв начин използваме бисквитките?

Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:
    вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;
    информация за това дали вече сте попълнили проучване за полезността на съдържанието на сайта с цел да не бъдете питани отново;
    информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Освен това някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват бисквитки, за да събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната страница и кои видеоклипове сте гледали.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

3. Използваме ли други бисквитки?

Възможно е някои от нашите страници или подсайтове да използват допълнителни или различни бисквитки от описаните по-горе. Ако това е така, информация за тях ще бъде предоставена на съответната страница с данни за бисквитките. Може да ви бъде поискано разрешение за запазването на тези бисквитки.

4. Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте aboutcookies.org Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.