Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си!
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR


Bestjobs BG - Най-добрата работа за всеки, намерете тук!

Сподели/Share facebook

About/За Нас

About us/За Нас | BestJobs.BG Търся-предлагам обяви за работа

Hello / Здравейте!

This job board is supported by / Тази платформа за работа се поддържа от BestJobs.bg

Bestjobs.bg is a job platform dedicated to startups from around the world. Startups can post jobs for free and job seekers can browse and send their applications directly to the employers. / Е платформа за работа, посветена на стартиращи фирми от цял свят. Участниците могат да пускат безплатни обяви за работа, а търсещите работа могат да разглеждат и изпращат заявленията си директно до работодателите.

We make it hassle free for startups to shortlist and hire candidates with little effort. Candidates get the opportunity to find job opportunities in promising young companies anywhere in the world. That makes Bestjobs.bg an ideal meeting point for startups and skilled professionals worldwide. / Ние правим това безпроблемно за новосъздадените фирми да се подготвят и наемат кандидати с малко усилия. Кандидатите получават възможност да намерят възможности за работа в обещаващи млади компании навсякъде по света. Това прави Bestjobs.bg идеална точка за срещи за начинаещи и квалифицирани професионалисти в цял свят.

But we don’t stop here. If you lack work experience and looking for an opportunity to get into the amazing world of startups, we also have a good number of internship positions that can launch your career to the next level. / Но ние не спираме тук. Ако нямате професионален опит и търсите възможност да се впуснете в невероятния свят на стартиращите фирми, ние също имаме голям брой стажове, които могат да започнат кариерата ви на следващото ниво.

Proudly powered by Mobikom Bulgaria, Headquartered in Sofia, Bulgaria, we started our journey in 2013 and continue to expand internationally. We are currently operating in more than 50 countries. Our mission is to build the best job platform to find the most rewarding startups jobs and the best talent in the world. / Гордо спонсорирано от Мобиком България, със седалище в София, България, започнахме нашето пътуване през 2013 г. и продължихме да се разширяваме на международно ниво. Понастоящем работим в повече от 50 държави. Нашата мисия е да изградим най-добрата платформа за работа, за да открием най-възнаграждаващите нововъзникващи работни места и най-добрите таланти в света.