mobikom.bg Мобиком България Наредба 18 МФ НАП

Рекламата ви тук

mobikom.bg/alo Free listings Безплатни малки обяви

Rabota.BestJobs.BG Работата е при нас!

Продукти на Black Sea Stars и Solilug. Произведени на основа черноморска луга, лечебна кал и етерични масла. Натурална козметика без парабени, обогатена с екстракт от морски водорасли, луга и морски соли :

mobikom.bg Black Sea Stars Българска натурална козметика Сиа Старс от ИОНХ БАН, обогатени с черноморска луга и лечебна кал, подходящи за таласо и ароматерапия, SPA и Wellness програми.

mobikom.bg Solilug Българска натурална козметика Солилуг от ИОНХ БАН, обогатени с черноморска луга и лечебна кал, подходящи за таласо и ароматерапия, SPA и Wellness програми.


НАРЕДБА No Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. -ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

изм. и доп. ДВ. бр. 75 от 24 Септември 2019

Глава седма "г". ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (НОВА -ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2018 Г.)

Чл. 52м. (Нов -ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.)
(1) Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницатана НАП, съгласно приложение No 33.
(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.
(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(4) (Доп. -ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността, което се отразява в поддържания от Националната агенция за приходите публичен списък.
(5) (Нова -ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал. 1 -4. Списъкът съдържа данни съгласно приложение No 36.
(6) (Нова -ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от01.05.2019 г.) При установяване на несъответствия с изискванията за подаване на информация съгласно приложение No 33 лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствия в подадената информация съгласно приложение No 33 в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.
(7) (Нова -ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) Когато в хода на контролно производство се установи подаване на непълна или невярна информация по ал. 1 или 3, лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствията в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.
(8) (Нова -ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.05.2019 г.) За заличаването се издава акт от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите, който подлежи на обжалване по реда на чл. 52ж.Чл. 52н. (Нов -ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Запознайте се детайлно с цялата Наредба 18 МФ НАП

Мобиком България ЕООД

www.mobikom.bg

За Мобиком България


Полезни връзки

Договор за Наемане на земеделски земи

Наредба Н-18 МФ, НАП