Мобиком България зад мобиком.бг и mobikom.bg, се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни. GDPR

Land Lease Contract - Договор за Наемане на земеделски земи

Mobikom's villa view

Photo credits: Dobruja.com

ОТВОРИ Land Lease Contract - Договор за Наемане на земеделски земи

Един договор представлява предварително съглашателство и от вас зависи как сте се договорили предварително, т.е. напишете си предварително бележки, въпроси и ги изчистете своевременно. Същинският договор е само израз на вашите взаимни компромиси и крайна снимка на договорките, формализирани на хартия като всички трябва да подпишат документите, следователно и да присъстват на нотариалното им удостоверяване. Единствено по този начин страните са защитени от упоменатите в договора закони, т.е. базирани сте на общоприетите правила за всички и не на последно място, но важен момент при физическа загуба на договор, има копие и в нотариалната кантора. Винаги може да се намерят и своевременно допълнят клаузите. Спазвайки правилото да не влагате "мъртви" т.е. неработещи текстове, но и не изпадайте в крайности да поберете всичко на един лист. Би било най-добре да обхванете пропуснати положения в клаузи при последваща редакция. Но запазете основните и постоянни договорки, а временните променливи уточнявайте чрез анекс.
Така погледнато, предоставеният тук примерен договор е само с информативна цел, въпреки това е реален. Защитава интересите и на двете страни, а по-надолу са посочени и някой по-важни моменти. Имате какво да добавите?! Свържете се с нас.
Пожелаваме ви успехи в разглеждането на детайлите!

Кой?

Субекти: Точни имена и наименования, "кой и кой", пълни адреси и координати за връзка на субектите по договорите. Субекти

Какво?

Особености: Същинската част на съглашението, "къде, кога, какво и колко", права и задължения на страните. Особености

Защо?

Реквизити: Най-важните елементи в съглашението са ясното датиране, цифрите - описани и с думи, и всички заедно "страните и нотариуса" за нотариалната заверка на подписите. Реквизити


Съгласно последните изменения и допълнения в доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г. на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на изискванията към договори за наем на земеделски земи е важно собственици и ползватели да знаят основните параметри за ВАЛИДНОСТ на договорите, а именно:
- Договори за наем на земеделски земи могат да се сключват само от собственици на имотите или техни пълномощници, както и от лица, които притежават права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице.
- Договори за наем със срок повече от една година, в случаите на съсобственост могат да се сключват от съсобственици, които притежават поне 25 на сто идеални части от имотите, обект на съответния договор.
- За договори, които не са сключени от гореизброените правоимащи лица, в срок до 31 юли 2018 г. следва да се подаде декларация от собственик или съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота, или техни пълномощници, които да потвърдят действието на договора.
- В случаите на съсобственост върху имотите по договора, пълномощните следва да са подписани от съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.
- Договори за наем за срок по-дълъг от една година се удостоверяват нотариално за подписи и се вписват в съответната служба по вписвания. В хода на нотариалното производство и в службата по вписвания се представят скици на имота/ите, предмет на договорите. Скиците могат да се поискат от нотариуса, от службата по геодезия, картография и кадастър, а за землищата с действаща карта на възстановената собственост скиците се издават от общинската служба по земеделие. За землища, в които кадастралната карта се обслужва от общинската служба по земеделие, също могат да се предоставят скици на имотите.
- Споразуменията за изменение или прекратяване на договорите за наем над една година се извършва в писмена форма, с нотариалното удостоверяване на подписите на страните.
Източник: Министерство на земеделието, храните и горите

Ресурси от статии с материали и полезни връзки за всеки от
Кариера с бестджобс . бг - подготовка как да открием мечтаната работа

Полезни връзки

Договор в PDF

Анекс в PDF

GDPR
We do not collect any private information by our visitors!
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители! Свържете се с нас за повече информация.
Договор на Мобиком България © 2019 Всички Права Запазени!