mobikom.bg се ангажира да уважава вашата поверителност. Ние не събираме никакви лични данни от нашите посетители. GDPR DPO | английски (EN)

mobikom

Mobikom Bulgaria Land Lease Contract - Договор за Наемане на земеделски земи

Съгласно последните изменения и допълнения в доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г. на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на изискванията към договори за наем на земеделски земи е важно собственици и ползватели да знаят основните параметри за ВАЛИДНОСТ на договорите, а именно:
- Договори за наем на земеделски земи могат да се сключват само от собственици на имотите или техни пълномощници, както и от лица, които притежават права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице.
- Договори за наем със срок повече от една година, в случаите на съсобственост могат да се сключват от съсобственици, които притежават поне 25 на сто идеални части от имотите, обект на съответния договор.
- За договори, които не са сключени от гореизброените правоимащи лица, в срок до 31 юли 2018 г. следва да се подаде декларация от собственик или съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота, или техни пълномощници, които да потвърдят действието на договора.
- В случаите на съсобственост върху имотите по договора, пълномощните следва да са подписани от съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.
- Договори за наем за срок по-дълъг от една година се удостоверяват нотариално за подписи и се вписват в съответната служба по вписвания. В хода на нотариалното производство и в службата по вписвания се представят скици на имота/ите, предмет на договорите. Скиците могат да се поискат от нотариуса, от службата по геодезия, картография и кадастър, а за землищата с действаща карта на възстановената собственост скиците се издават от общинската служба по земеделие. За землища, в които кадастралната карта се обслужва от общинската служба по земеделие, също могат да се предоставят скици на имотите.
- Споразуменията за изменение или прекратяване на договорите за наем над една година се извършва в писмена форма, с нотариалното удостоверяване на подписите на страните.
Източник: Министерство на земеделието, храните и горите

Договор в PDF | Анекс в PDF

Ние сме консултантска компания, специализирана в областта на компютърните технологии и сигурност.

Порталът за кариери на Бестджобс България


За Нас | Бестджобс | Блог | Връзка с Нас | GDPR | Форум | Лого
Декларация за поверителност | Общи условия