Land Lease Contract - Договор за Наемане на земеделски земи

Mountain View

Photo credits: Dobruja.com


ОТВОРИ

Договор в PDF
Анекс в PDF
Един договор представлява предварително съглашателство и от вас зависи как сте се договорили предварително. Същинският договор е само израз на вашите взаимни компромиси. Така погледнато, предоставеният тук примерен договор е само с информативна цел, въпреки това е реален. Защитава интересите и на двете страни, а по-надолу са посочени и някой по-важни моменти. Винаги може да се намерят и своевременно допълнят клаузите било при следваща редакция или чрез анекс, ако имате какво да добавите, свържете се с нас. Пожелаваме ви успехи в разглеждането на детайлите!

Кой?

Субекти: Точни имена и наименования, пълни адреси и координати за връзка на субектите по договорите. Субекти

Какво?

Особености: Същинската част на съглашението, "колко, кога и къде", права и задължения на страните. Особености

Защо?

Реквизити: Най-важните елементи в съглашението са ясното датиране, цифрите - описани и с думи, нотариалната заверка на подписите. Реквизити

Съгласно последните изменения и допълнения (С изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г.) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на изискванията към договори за наем на земеделски земи е важно собственици и ползватели да знаят основните параметри за валидност на договорите, а именно:
- Договори за наем на земеделски земи могат да се сключват само от собственици на имотите или техни пълномощници, както и от лица, които притежават права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице.
- Договори за наем със срок повече от една година, в случаите на съсобственост могат да се сключват от съсобственици, които притежават поне 25 на сто идеални части от имотите, обект на съответния договор.
- За договори, които не са сключени от гореизброените правоимащи лица, в срок до 31 юли 2018 г. следва да се подаде декларация от собственик или съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота, или техни пълномощници, които да потвърдят действието на договора.
- В случаите на съсобственост върху имотите по договора, пълномощните следва да са подписани от съсобственик/съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.
- Договори за наем за срок по-дълъг от една година се удостоверяват нотариално за подписи и се вписват в съответната служба по вписвания. В хода на нотариалното производство и в службата по вписвания се представят скици на имота/ите, предмет на договорите. Скиците могат да се поискат от нотариуса, от службата по геодезия, картография и кадастър, а за землищата с действаща карта на възстановената собственост скиците се издават от общинската служба по земеделие. За землища, в които кадастралната карта се обслужва от общинската служба по земеделие, също могат да се предоставят скици на имотите.
- Споразуменията за изменение или прекратяване на договорите за наем над една година се извършва в писмена форма, с нотариалното удостоверяване на подписите на страните.
Източник: Министерство на земеделието, храните и горите

We do not collect any private information by our visitors!
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!

Договор на Мобиком България © 2019 Всички Права Запазени!